Mine-Portal

Obchodné Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) Mine Portal.

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom (e-shopu) internetovej stránky Mine Portal je spoločnosť Virtual Solutions s.r.o., Janka Alexyho 7, 841 01 Bratislava
 2. Predávajúcim je spoločnosť Virtual Solutions s.r.o., Janka Alexyho 7, 841 01 Bratislava
 3. Dodávateľom internetových služieb ponúkaných v e-shope www.mineportal.sk je spoločnosť Virtual Solutions s.r.o., Janka Alexyho 7, 841 01 Bratislava. Okrem bezplatnej služby (herný portál) ponúkame aj „Prémiové služby“ (zakúpenie kreditov), ktoré sú spoplatnené. Pred takýmto využitím služieb bude užívateľ portálu jasne upozornený na svoju povinnosť zaplatiť za tieto služby a túto skutočnosť bude musieť potvrdiť kliknutím na políčko „Kúpiť“. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom SMS správy alebo platobnej brány GoPay zakúpi kredit/kredity (kredit = 0,10 €). Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie služieb.
 5. Službou je zakúpenie kreditov zverejnených na stránkach e-shopu.
 6. Služba vzniká zakúpením kreditov - výberom hodnoty (násobky kreditu) kupujúcim

v e-shope.

 1. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri spoplatnenej „Prémiovej“ službe sú konečné.
 2. Spoločnosť Virtual Solutions s.r.o. nie je platcom DPH.
 3. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu kupujúcim. Obsah, funkcie a podmienky služieb sú platné tak, ako sú v čase vykonania objednávky uvedené na našich internetových stránkach

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká výberom hodnoty (násobky kreditu) kupujúcim v e-shope.
 2. Kupujúci svojim výberom (hodnota kreditov) súhlasí s cenou objednaných služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je pripísanie kreditov po vykonaní platby kupujúcim a potvrdením, že transakcia bola uskutočnená.
 4. Kupujúcemu je po potvrdení transakcie o vykonaní platby v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia platby a s informáciou o počte pripísaných kreditov.

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za služby v e-shope je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
 2. platba prostredníctvom platobnej brány GoPay
 3. platba SMS
 4. Spôsob platby bude postupne rozšírený o ďalšie možnosti.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 24 hodín od vytvorenia objednávky a vykonania platby pripísať kupujúcemu kredity v zakúpenej hodnote na hráčsky účet.
 2. Po pripísaní kreditov bude kupujúcemu vystavená elektronická faktúra (daňový doklad)
 3. Za miesto plnenia sa považuje miesto/štát, kde bola služba zakúpená a dodaná.

Článok VI.

Storno podmienky

 1. Stornovať objednanú a zaplatenú službu nie je možné a prijatá platba teda nebude vrátená.
 2. Kupujúcemu budú kredity pripísané a ponechané na hráčskom účte.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo upravovať a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Pred odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vypracované v rámci projektu e-shopu www.mineportal.sk
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky (v tlačenej forme) sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu ako aj zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s ponúkanými službami alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť požiadať predávajúceho o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na www.mineportal.sk

V Bratislave, dňa: 01.07.2019

Tomáš Straňovský

konateľ spoločnosti

MiniGames Survival

status Online

hraci 0/850

mc.mineportal.sk

Chat

BOELiret

hmmm, napíšu vajglovi na discord :D

20.07.2020 14:43

BOELiret
bor0

Nazdar, hocikedy aj teraz, len potrebujem info že je v AT nový človek a na web ho už pridám ja :)

20.07.2020 14:23

bor0
BOELiret

Zdravím, kdy se "updatuje" stránky ohledně admin teamu? :D

20.07.2020 14:18

BOELiret
bor0

Ahoj, musíš zavolať kamarátov.. snažíme sa zohnať youtuberov alebo nejaky šikovný spôsob reklamy pre server pig

17.07.2020 15:12

bor0
Hysethe

Hej administrátoři jsem na tom serveru asi hodinu a nikdo tu neni

17.07.2020 12:57

Hysethe

Zobraziť históriu

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.